Bảo hiểm Petrolimex (PGI) ước lãi 155 tỷ đồng năm 2017, dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 12%

1

photo1516201348299-1516201348299

Theo ước tính năm 2017 Bảo hiểm Petrolimex hoàn thành vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI) vừa họp thông qua kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Theo đó, ước tính doanh thu bảo hiểm gốc năm 2017 đạt 2.500 tỷ đồng – doanh thu này không tính phần doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP – đã hoàn thành 100% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 155 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2016 và hoàn thành vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đạt được, ban lãnh đạo công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 12%. HĐQT công ty cũng nhất trí thông qua tiến hành chi tạm ứng 12% cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Thời gian chốt danh sách cổ đông ngay trong tháng 1/2018 và chi trả vào tháng 2/2018.

HĐQT công ty cũng đặt mục tiêu năm 2018 với trọng tâm phát triển doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả đích thực.

Dự kiến năm 2018 đạt khoảng 2.625 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc chưa tính phần doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 160 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tối thiểu 12%.

Trong năm 2018 Tổng công ty sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Rà soát, sửa đổi và cụ thể hóa các nội dung hợp tác với nhà đầu tư chiến lược Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) để phát triển thị trường…

Rate this post